Tin tức

Thể lệ đăng bài trên tạp chí y học lâm sàng

I. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI BẢN THẢO GỬI ĐĂNG TẠP CHÍ 

a. Đối với các bản thảo công bố kết quả nghiên cứu khoa học

1. Bản thảo được soạn bằng tiếng Việt, font Arial 13 (hệ font Unicode), khoảng cách dòng 1,5. Mỗi bài không quá 4000 từ (tương đương với 10 trang khổ A4) kể cả bảng, hình minh họa và tài liệu tham khảo. Bản thảo phải đánh số trang rõ ràng. 

2. Bản thảo trình bày sử dụng phần mềm Microsoft Word 1997 – 2003 (đuôi file là .doc). Các bảng biểu, đồ thị trình bày dưới định dạng khác (.jpeg, .pdf, vv) phải được lồng ghép vào bản thảo chính, đồng thời gửi cho Ban biên tập các file gốc. 

3. Các thuật ngữ thống nhất theo từ điển Bách khoa Việt Nam. Danh từ tiếng Việt nếu được dịch từ tiếng nước ngoài phải được viết kèm theo từ nguyên gốc. Các chữ viết tắt phải có chú thích. 

4. Trình tự và cách trình bày các mục trong bài báo:

4.1. Đầu đề: cần ngắn gọn nhưng thể hiện được nội dung chính của bài báo, viết chữ in hoa, đậm, tránh bắt đầu bằng các cụm từ: nghiên cứu, khảo sát, đánh giá.

4.2. Họ và tên tác giả nơi làm việc, không ghi chức danh, học vị: Thứ tự tên các tác giả được xếp theo mức độ đóng góp đối với công trình khoa học. Nếu 2 tác giả có mức độ đóng góp như nhau thì đánh dấu sao và kèm theo chú giải. 

Địa chỉ liên hệ: địa chỉ liên hệ đặt ở chân trang đầu tiên của bài báo, ghi tên tác giả chịu trách nhiệm chính của bài báo và kèm theo địa chỉ liên hệ (địa chỉ gửi thư và email).

4.3. Tóm tắt: cần thể hiện được các kết quả chính và kết luận của công trình. Tóm tắt được trình bày trong một đoạn văn và không quá 200 từ.

4.4. Từ khóa: thể hiện được vấn đề chính mà nghiên cứu đề cập đến, tối đa 6 từ hoặc cụm từ.

4.5. Tổng số từ của bản thảo: ghi rõ số từ theo số đếm của phần mềm Microsoft Word.

4.6. Nội dung chính: được trình bày theo các phần và đánh số La Mã từ I đến V.

I. Đặt vấn đề: giới thiệu mục tiêu nghiên cứu trong mối liên quan với các nghiên cứu khác, cùng lĩnh vực đã được làm trước đây, không dài quá 01 trang A4.

II. Đối tượng và phương pháp: ngắn gọn song phải đủ thông tin để người đọc hiểu được quy trình nghiên cứu. Chỉ những quy trình mới, lần đầu thực hiện cần được mô tả chi tiết, trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo cho các quy trình nghiên cứu này. Nêu rõ hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học (IRB) đã phê duyệt đạo đức của nghiên cứu nếu vấn đề nghiên cứu đòi hỏi.    

III. Kết quả: Các hình và bảng biểu được trình bày rõ ràng với các chú thích ngắn gọn. Một số kết quả không được biểu thị bằng bảng biểu có thể được diễn tả bằng đoạn văn. Tổng số bảng và hình không nên quá 5. Ảnh được quét đưa vào đúng vị trí minh họa và phải có ảnh gốc kèm theo.

IV. Bàn luận: không dài quá 2 trang đánh máy, chỉ bàn luận và những lý giải liên quan đến kết quả thu được.

V. Kết luận: viết ngắn gọn, không nên liệt kê lại các kết quả của công trình nghiên cứu.

Lời cảm ơn: Tác giả nêu rõ cơ quan tài trợ nghiên cứu (nếu có) và cam kết không xung đột lợi ích từ kết quả nghiên cứu. Phần này trình bày trước Tài liệu tham khảo và không cần đánh số.

Tài liệu tham khảo: được trích dẫn theo số, không theo tên tác giả và năm. Tài liệu được tập hợp và xếp đặt theo trình tự trích dẫn trong bài báo. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch. Hạn chế dùng luận văn, luận án, sách giáo khoa và website làm tài liệu tham khảo. Mỗi bài báo không nên quá 15 tài liệu tham khảo, trừ bài tổng quan. Một tài liệu tham khảo được trình bày như sau: họ và tên các tác giả được viết đầy đủ (nếu tác giả là người nước ngoài thì trình bày theo thứ tự: họ viết đầy đủ, tên đệm và tên gọi viết tắt), năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí (in nghiêng), tập (số) (in đậm), trang. Nếu bài báo có nhiều tác giả, chỉ ghi tên 3 tác giả đầu và cộng sự, ví dụ:

1.Nguyễn Kim Sơn, Phạm Hùng Vân, Nguyễn Bảo Sơn và cs (2010). Đột biến gen mã hóa EGFR trong ung thư phổi. Tạp chí nghiên cứu Y học, 3, 30 - 37.

2. Zafar M.B., Terris M.K., Honjo T., et al (2001). Prostate cancer detection. J. Urol. 116, 100 – 103.

Phần tóm tắt tiếng Anh: Đầu đề bài báo tiếng Anh được dịch từ nguyên bản tiếng Việt. Tóm tắt bằng tiếng Anh (không quá 200 từ) được dịch từ tóm tắt bằng tiếng Việt kể cả từ khoá.

Tin khác

Trang 1 trong tổng số 2 trang (27 tin)