Video

Thay đổi các thông số chức năng hô hấp đo bằng phương pháp thể tích ký thân ở BPTNẽ

Danh sách video