Video

Đặc điểm tổn thương nhu mô và động mạch phổi trên phim CT320 dãy ở bệnh nhân đợt cấp COPD

Danh sách video