Video

Phương trình thông khí phế nang và các thông số đánh giá oxy hóa máu

Danh sách video