Video

VNRS 2019 - Giá trị của kỹ thuật gây khạc đờm trong chẩn đoán lao phổi AFB âm tính

Danh sách video