Video

VNRS 2019 - Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tràn mủ màng phổi

Danh sách video